fbpx

Villkor

Nedanstående villkor är de villkor som reglerar avtalet mellan kunden och arrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella arrangemanget som finns presenterat på www.GotlandNature.com vilken kunden skall ta del av. Det som nedan kallas “upplevelsen” omfattar alla typer av arrangemang; på en eller flera dagar och med eller utan boende och mat.

Betalning

För att vi skall kunna bekräfta en bokning krävs en förskottsbetalning. För att en bokning gjord mer än 30 dagar innan upplevelsen skall bekräftas krävs en förskottsbetalning på 20% av den totala kostnaden. Slutbetalning sker sedan senast 30 dagar innan upplevelsens start. Icke inbetalt belopp betraktas som återbud. Bokar du senare än 30 dagar innan resan, måste hela kostnaden betalas vid bokningstillfället. Betalningar sker till bankgiro. Ange fakturanumret vid betalningen. Orderbekräftelsen skickas till dig per mail eller per post.

Återbud

Vid återbud tidigare än 30 dagar före dagen för upplevelsen återbetalas anmälningsavgiften och erlagd slutlikvid om sådan skett. Vid återbud senare än 30 dagar innan dagen för upplevelsen återbetalas ingen del av anmälningsbeloppet. Vid återbud senare än 10 dagar innan dagen för upplevelsen återbetalas erlagd slutlikvid mot uppvisande av läkarintyg.  

Avlysning

GotlandNature.com förbehåller sig rätten att avlysa ett arrangemang grundat på sjukdom, eller andra oförutsedda händelser. Vid avlysning återbetalas hela det inbetalda beloppet inklusive anmälningsavgift minus kostnader för ev. boende och mat. Vid avlysning på grund av hårt väder och om ej heller alternativ upplevelse kunnat genomföras så erbjuds kunden ett nytt datum för inom 1 år framåt i tiden dock återbetalas ej anmälningsavgiften vid dessa situationer. Inte heller kostnader för mat och boende kan returneras. Slutlikvid minus anmälningsavgiften återbetalas till kunden om kunden ej vill anta ny dag för naturupplevelsen inom 1 år. Kostnader för mat och boende kan ej heller i detta fall returneras.  

Skyldigheter för GotlandNature.com

GotlandNature.com är skyldig att skicka kunden skriftlig bekräftelse på gjord bokning, att densamme får övriga uppgifter i god tid, att kunden får det som utlovas i arrangemanget samt information i god tid om alla väsentliga förändringar som rör bokningen.

Kundens skyldigheter

Kunden måste följa guidernas/annan personals givna instuktioner/ordningsregler. Du ansvarar själv för alla skador på utrustning som uppstått genom att kunden eller någon annan i resesällskapet varit vårdslös. Om kunden har något klagomål gällande arrangemanget skall denne kontakta GotlandNature.com redan under vistelsen så att eventuella oklarheter kan lösas.

Försäkringar och ansvar

Trots att GotlandNature.com har vidtagit rimliga åtgärder för att förse mig med information, utrustning och erfarna guider har GotlandNature.com informerat mig om att dess aktiviteter inte är helt riskfria. Vissa risker är inneboende i varje aktivitet och kan inte elimineras utan att förstöra aktivitetens unika karaktär. Dessa inneboende risker är några av beståndsdelarna som bidrar till aktiviteternas unika karaktär, och kan orsaka skada på eller förlust av din utrustning, personskador genom olyckshändelser, sjukdom eller – i extrema fall – bestående men eller dödsfall. Jag är medveten om att även erfarna guider kan göra misstag. Jag är också medveten om att beskrivningen av riskerna inte är fullständig och att andra okända eller oväntade risker kan vålla skada. Jag deltar helt frivilligt i aktiviteterna och jag väljer att delta trots och med full kännedom om de inneboende riskerna. Jag samtycker därmed till att själv ta den fullständiga ansvaret för de aktuella riskerna. Jag bekräftar att jag är fullt kapabel att delta i dessa aktiviteter. Därför påtar jag mig det fullständiga ansvaret för mig själv, inklusive alla minderåriga som jag har vårdnad för, tillsyn över eller ansvar för, i fråga om kroppslig skada, dödsfall, förlust av privata ägodelar och kostnader till följd av dessa inneboende risker och faror. Jag är medveten om att ett fullgott försäkringsskydd som gäller alla incidenter som kan inträffa, inklusive sjukvårdsförsäkring, vilar på mitt eget ansvar. Jag är också medveten om att jag själv är ensamt ansvarig för nödvändiga medicinska försiktighetsåtgärder innan naturupplevelsen. GotlandNature.com påtager sig inget ansvar för oförutsedda händelser såsom extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, deltagares sjukdom, olyckor eller andra oförutsedda händelser.